Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Thanh Hải.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Hình ảnh hoạt động >

Trao đổi kinh nghiệm

1.kk......_500Chương trình xác thực cho thành viên tham gia Thư viện

   Với tài khoản đã được xác thực, người dùng sẽ có nhiều quyền lợi hơn khi tham gia vào các mạng xã hội, vì với các thông tin chính xác của người dùng thì các nhà cung cấp mới có thể cho phép sử dụng các dịch vụ mang tính bảo mật như phần mềm bản quyền, trao đổi và mua bán các sản phẩm, thu phí qua mạng, hoặc trao giải thưởng các cuộc thi trên Internet.

  Các thành viên đã xác thực cũng sẽ có trách nhiệm và nghiêm túc hơn trong việc đóng góp cho cộng đồng, ví dụ sẽ không đưa lên những tài nguyên kém chất lượng, những ý kiến mang tính phá hoại hoặc thiếu văn hóa, v.v... Vì vậy chất lượng chung của mạng xã hội cũng sẽ được nâng cao.

Trên Thư viện trực tuyến Violet, từ trước đến nay, tất cả các thành viên đều có thể dễ dàng đăng ký để tải về hoặc chia sẻ các tài nguyên giáo dục. Mặc dù là trang web chính thống và thành viên phần lớn là giáo viên, nên hầu hết các thông tin được khai báo là chính xác. Tuy nhiên, vì thông tin chưa được xác thực nên trên hệ thống này, chúng tôi chưa thể triển khai được các dịch vụ như cho phép thành viên bán các tư liệu và bài giảng, tổ chức trao tiền thưởng cho các thành viên trong các cuộc thi.

Riêng việc tặng phần mềm Violet cho các thành viên có nhiều đóng góp cũng gặp phải nhiều khó khăn, vì để lấy các thông tin chính xác, chúng tôi phải gửi e-mail chờ xác nhận, vì vậy vẫn có những giáo viên không được nhận Violet vì không kiểm tra e-mail thường xuyên.

Vì vậy để thuận tiện hơn trong cho việc trao đổi giữa Thư viện và các thành viên, và để các thành viên có thể sử dụng các dịch vụ mới hoặc tham gia các hoạt động mới sắp tới, chúng tôi bắt đầu triển khai chương trình xác thực cho tất cả các thành viên trong Thư viện. Những đối tượng sau đây sẽ được xác thực.

-         Những thành viên đã được nhận phần mềm Violet tặng của Bạch Kim (hiện nay có khoảng hơn 300 thành viên). Danh sách các thành viên này có thể xem ở đây.

-         Những thành viên được 2 thành viên khác (đã xác thực rồi), xác nhận các thông tin đăng ký là chính xác. Các thầy/cô hãy vào menu Trang cá nhân, mục Thông tin của tôi, điền đầy đủ các thông cần thiết sau đó nhờ 2 người quen biết xác thực cho mình. (Huân có thể nhờ 2 địa chỉ sau: dinhxuankhang@gmail.com">dinhxuankhang@gmail.com">dinhxuankhang@gmail.com    &     nguyenvuonglinh78@yahoo.com.vn">nguyenvuonglinh78@yahoo.com.vn">nguyenvuonglinh78@yahoo.com.vn   HOẶC  hung_quyen_anh_2005@yahoo.com.vn">hung_quyen_anh_2005@yahoo.com.vn )

-         Những thành viên nằm trong danh sách của đơn vị (Trường, Phòng, Sở) kèm theo công văn đề nghị xác thực thành viên (download mẫu ở đây) gửi đến công ty Bạch Kim (Tầng 5, Toà nhà HKC 285, Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội), hoặc các thành viên có gửi bản scan CMND cho chúng tôi tới địa chỉ chinhnv@bachkim.vn" target="_blank" title="Gửi thư tới thầy Ngô Văn Chinh">chinhnv@bachkim.vn">chinhnv@bachkim.vn.

Trước mắt, các thành viên đã được xác thực có thể tạo được trang web riêng cho cá nhân hoặc cho đơn vị mình, sẽ được sử dụng phần mềm Violet Online là bản chạy trực tuyến trên mạng (không cần cài đặt) tại địa chỉ http://soanbai.violet.vn
Nguyễn Lương Hùng @ 09:30 06/12/08

   Lưu ý: Mình vaø thaày Linh ( HP tröôøng mình ) seõ xaùc thöïc cho Huaân vaø baát cöù ai nhôø. Sau khi nhôø xaùc thöïc ( Ñoïc kó höôùng daãn treân, neáu choã naøo khuùc maéc thì hoûi mình, neáu bieát mình seõ giuùp ), Huaân phaûi baùo cho boïn mình bieát ñeå môû Mail maø xaùc thöïc. Sau khi xaùc thöïc xong mình seõ baùo laïi roài laøm theo höôùng daãn taïi thö vieân Violet.

-        Tröôùc heát phaûi ñaêng kyù laø thaønh vieân cuûa thö vieän Violeùt. Thuû tuïc ñaêng kí chaéc Huaân bieát roài.

-        Coù gì vöôùng maéc cöù mail hoûi.

                       Chuùc Huaân Thaønh coâng !

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thanh Hải @ 20:23 01/04/2009
Số lượt xem: 256
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

NHẠC YÊU THÍCH